1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.dobrzedodane.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.dobrzedodane.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę. 

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Linta Kielan sp.k.

miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów, 

NIP: 7312059679, REGON: 369164796, 

telefon kontaktowy: 44 634 01 01, 769-050-37-38, 590-014-255, 

adres poczty elektronicznej: sklep@dobrzedodane.pl

3. Definicje: 

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.dobrzedodane.pl,

b) Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Ostatnia 9 w Dłutowie,

c) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

d) Sprzedawca – Linta Kielan sp.k. 

e) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

f) Konsument – Kupujący, który jest osobą fizyczną, dla którego zawarcie umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 ze zm.).

j) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

k) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

l) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,

n) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,

o) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o którym mowa w §7,

  

3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2 WYMOGI TECHNICZNE

 

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a. urządzenie z dostępem do Internetu
b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
3. Do założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: - imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 

a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – sklep@dobrzedodane.pl,

4. Zamówienia wskazane  w pkt. 2 ust. a) i b) mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie przed godziną 7:00, a po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od  pracy, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Postanowienie to dotyczy wyłącznie Konsumentów. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 1 do 7 dni

7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin. W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

  

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem przyjęcia Zamówienia do realizacji, co następuję poprzez złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę. 

2. W przypadku zamówień skierowanych za pośrednictwem formularza lub wiadomości e-mail,  potwierdzenie odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

3. W przypadku zamówień telefonicznych, Sprzedawca potwierdza ustalenia słowne przez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący powinien niezwłocznie zweryfikować wiadomość zwrotną i w razie potrzeby skontaktować się ze Sprzedawcą w celu sprostowania. Brak reakcji Kupującego w ciągu 48 godzin od przesłania potwierdzenia uważa się za zaakceptowanie umowy w kształcie wynikającym z wiadomości zwrotnej. 

4. Sprzedający jest uprawniony do wykonania dodatkowej weryfikacji danych przedstawionych przez Klienta, np. poprzez kontakt telefoniczny. 

§5. PŁATNOŚCI 

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący nie będący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu w postaci faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

 

a) płatność gotówką (jedynie przy odbiorze towaru w Sklepie stacjonarnym),

b) płatność za pobraniem,

c) płatność przelewem na konto Sprzedającego,

d) płatność internetowa za pomocą systemu płatności: Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cen, o których mowa w postanowieniu poprzedzającym, realizowane będą według cen obowiązujących w momencie ich składania.

 

§6. DOSTAWA

 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby wydania zamówionych Produktów: 

a) dostawę za pośrednictwem przedsiębiorstwa kurierskiego, 

b) dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

c) odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym,

2. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 ust. a) i b), podczas składania Zamówienia Kupujący wskazuje adres dostawy Produktów. 

3. Wybór sposobu dostawy wydania Produktów jest określany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

4. Koszty wysyłki są naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. Konsekwencje nieodebrania Produktów obciążają Kupującego. 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych ust. 4 niniejszego paragrafu. 

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument powinien wypełnić Formularz odstąpienia. Konsument może również złożyć pisemne oświadczenie woli bez korzystania z Formularza odstąpienia, byleby jego treść odpowiadała przynajmniej treści Formularza. 

3. Wypełniony Formularz odstąpienia lub pisemne oświadczenie, wraz z nabytym Towarem, należy nadesłać na adres: Linta Kielan sp.k.,  ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 

4. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru. 

5. Przesłany Towar nie może nosić znaków użytkowania, powinien być czysty i w miarę możliwości niepognieciony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru. 

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Oznacza to, że wraz z otrzymaniem Formularza odstąpienia lub oświadczenia o zbliżonej treści, oraz Towaru zgodnie z wymaganiami z ust. 4, Sprzedający zwraca cenę wraz z uzasadnionymi kosztami dostawy Towaru Kupującego na rzecz Kupującego. Zwrot następuje w przeciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 

7. Z uprawnień uregulowanych w niniejszym paragrafie może skorzystać jedynie Konsument. Kupujący niebędący Konsumentem, np. przedsiębiorca indywidualny, może domagać się odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

§8. REKLAMACJA

 

8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uzasadnione koszty wysyłki są zwracane.

10. Kupujący zwracając towar powinien wypełnić Formularz reklamacji stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Kupujący może złożyć pisemne oświadczenie bez korzystania z Formularza reklamacji, byleby jego treść odpowiadała przynajmniej treści Formularza. 

11. Wypełniony Formularz reklamacji lub pisemne oświadczenie należy nadesłać na adres: Linta Kielan sp.k.,  ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 

12. Nieznaczne różnice (szczególnie kolorystyczne) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

13. W przypadku stwierdzenia, że Produkt jest wadliwy, zaleca się, by Konsument poinformował o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową. Jednakże Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie po stwierdzeniu wadliwości Produktu. 

14. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje przyjęciem, że reklamacja była uzasadniona.

 

§9. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie danych spółki Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie, przy ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów, KRS 0000712274, REGON: 369164796, NIP: 7312059679, która jest administratorem jego danych.  

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

3. Podane dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach: 

- wykonania umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie, - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy lub art. 6 ust. 1 pkt a) lub f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

- marketingu bezpośredniego - na podstawie zgody Klienta;

- finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

- prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Linta Kielan. sp. k. z/s W Dłutowie, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;.

4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych:

- dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Pani/Pana,

- podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie danych przysługują następujące prawa:

- dostępu do danych;

- żądania sprostowania danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie;

- do przenoszenia danych osobowych.

6.     Sprzedawca nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7.  W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Linta Kielan sp. k. z/s W Dłutowie ul. Ostatnia 9, 95-081 Dłutów lub wysyłając maila na adres: sklep@dobrzedodane.pl 

§10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  DOTYCZĄCE PROMOCJI:

Załącznik nr. 1 do regulaminu sklepu dobrzedodane - Wyprzedaż -50%

Załącznik nr. 2 do regulaminu sklepu dobrzedodane - Poszetka w połowie ceny

Załącznik nr. 3 do regulaminu sklepu dobrzedodane - Wyprzedaż do -50%

Załącznik nr. 4 do regulaminu sklepu dobrzedodane - Karty Podarunkowe

Załącznik nr. 5 do regulaminu sklepu dobrzedodane - Promocja z kodem rabatowym

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.